/ / / Innovasjon i fragmenterte næringer

Innovasjon i fragmenterte næringer

kr 390.00

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-254-6 Produktnr: 668 Kategorier: ,

Beskrivelse

Innovasjon i fragmenterte næringer

For innlandssamfunnet har den økonomiske utviklingen på 2000-tallet forsterket utfordringer av gammel karakter. I et tiår hvor den norske økonomien har vært i en oppgangsperiode drevet av oljerelatert næringsliv, har Innlandet blitt karakterisert som vekstsvakt og henvist til et liv i «oljeskyggen». Samtidig har regionen et mulighetsrom knyttet til omstilling i retning av en klimavennlig næringsutvikling. Regionen forvalter store «grønne» bioressurser som får fornyet relevans i en økonomi som skal omstilles bort fra oljeavhengighet.

En utnytting av Innlandets muligheter forutsetter at næringslivet og innlandssamfunnet evner å ta i bruk teknologi og utvikle forretningsmodeller som sikrer bærekraftige næringsklynger. I forskningslitteraturen kan en finne argumenter for at innovasjonsprosjekter møter spesielle utfordringer i rurale områder. I slike regioner, som Innlandet, vil innovasjonsaktiviteten hemmes av at bedriftene er spredt over store avstander, og det vil ofte mangle ledestjerner blant bedrifter som evner å føre fram krevende prosjekter. Fraværet av industriell eller geografisk konsentrasjon omtales ofte som fragmen­tering, og sentrale næringsgrener i Innlandet kjennetegnes av en slik fragmentering.

Denne boken presenterer nye forskningsarbeider om innovasjon i fragmenterte næringsgrener. Gjennom casestudier av innovasjon i reiselivsnæringen og skogbaserte næringer, kartlegger bidragene forutsetningene for innovasjon i Innlandet. Bidragene viser hvordan eksisterende litteratur undervurdere små og mellomstore bedrifters evne til å føre frem innovasjon og koordinerte tiltak. I reiselivsnæringen har bedriftene samlet seg om institusjonelle løsninger som gir næringene i Innlandet vekstkraft. På tross av at næringene har trekk av å være fragmentert, lykkes bedriftene å finansiere store utviklingsprosjekt, felles markedsføring og viktige innovasjonsprosjekter.

Samlet bidrar antologien til å belyse innovasjonsmuligheter og utfordringer i rurale områder mer allment. Forfatterne er reiselivsforskere, økonomer og samfunnsforskere knyttet til Høgskolen i Lillehammer, Universitetet i Oslo, NTNU og Østlandsforskning. Boken er redigert av Tor Arnesen, forsker ved Østlandsforskning, Merethe Lerfald, forskningsleder ved Østlandsforskning, og Eivind Merok, forsker ved Østlandsforskning.

Oplandske Bokforlag 2017

Tilleggsinformasjon

Vekt 559 g