Om oss

Oplandske Bokforlag ble stiftet i 1989 og er i dag et veletablert akademisk forlag som har gitt ut faglitteratur med forfattere fra institusjoner over hele landet. Forlaget er godkjent for vitenskaplig publisering og følger nasjonale retningslinjer for kvalitetssikring gjennom fagfellevurdering og krav til den generelle språklige kvaliteten. I tillegg til den akademiske publiseringen gir vi ut både skjønnlitteratur og fagbøker med lokale og regionale tema.

Fra 1.juli 2020 har forlaget nye eiere, les mer om det her

Formål

Med sete i Innlandet har Oplandske Bokforlag som formål å være en aktiv nasjonal kunnskapsformidler for universitets- og høgskolesektoren.
 
I tillegg ønsker Oplandske Bokforlag gjennom sine utgivelser å arbeide for en sterkere bevissthet om innlandsregionens identitet og for økt kunnskap om og kjennskap til regionen. Forlaget ønsker å være en sentral forlegger for kultur- og utdanningssektoren i Innlandet, men vil også ta på seg oppdrag for næringslivet og for det offentlige.

Utgivelsesprofil

Oplandske Bokforlag har vitenskaplige utgivelser av forfattere fra mange høyere utdanningsinstitusjoner, blant annet Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Østlandsforskning, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Oslo.
 
Forlaget samarbeider også om utgivelser med fagpersoner fra utenlandske høgskoler og universitet, blant annet Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Københavns Universitet, University of Toronto, University of Birmingham og Strathclyde University.

Fagområder

Hovedtyngden av utgivelsene har til nå vært knyttet til pedagogikk og språkvitenskap, men utgivelsene omfatter også naturfag, helsefag og idrett og samfunnsvitenskap allment. Forlaget ønsker å utvide med andre fagfelter.
De akademiske publikasjonene blir hovedsakelig gitt ut i to serier: Vardeserien og Svaleserien.

Vardeserien omfatter vitenskaplige monografier og antologier med vitenskaplige artikler. 
Svaleserien omfatter generelle fagbøker og lærebøker for høyere utdanning. 

Lokal/regional litteratur

I tillegg til de akademiske utgivelsene i disse seriene gir forlaget også ut bøker med mer lokale/regionale temaer.

Hva kan vi tilby?

Som godkjent forlag for vitenskaplig publisering på nivå 1 gir Oplandske Bokforlag ut akademisk faglitteratur etter de kvalitetskravene som følger av en slik godkjenning. Det betyr at vi ved alle utgivelser gjennomfører fagfellevurdering, gir språklige råd og vurderinger og foretar annen relevant kvalitetssikring av manuskriptet i samarbeid med forfatter. Ut fra fagfellevurderingene og arbeidet som blir utført i etterkant av disse, foretar forlaget en selvstendig avgjørelse av hvorvidt boka skal trykkes.
 
Med utgangspunkt i ferdig opprettet manuskript legger forlaget til rette for utgivelse. Det gjelder framstilling av trykkeferdig manusfil med layout, utforming av omslag, tilpassing av illustrasjoner/tabeller og annet etter avtale for den enkelte utgivelse. Alle utgivelser blir utstyrt med ISBN og blir registrert i bokhandlerdatabasen og Biblioteksentralen. Når det er krav om det, blir bøker sendt Nasjonalbiblioteket.
 
For alle utgivelser blir det inngått en skriftlig avtale med forfatter(e) eller redaktør(er) eventuelt med oppdragsgiver. 

Økonomi

Forlaget utarbeider et kostnadsoverslag knyttet til den enkelte produksjonen etter en gjennomgang av manus og ut fra de krav som er stilt til utgivelsen.