Forsiden > Vardeserien > Nysveen K., Nordby K., Brattrud T.L., Granerud, A.: Miljøterapi i psykisk helsevern

Klikk for større bilde

Nysveen K., Nordby K., Brattrud T.L., Granerud, A.: Miljøterapi i psykisk helsevern
- et prosjekt verdig


Kr 340,00
Beskrivelse
Miljøterapi i psykisk helsevern - et prosjekt verdig

Miljøterapiprosjektet er et forskningssamarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern og Høgskolen i Hedmark. Hensikten med prosjektet er å bedre det miljøterapeutiske behandlingstilbudet til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og et samtidig rusproblem.

Studien har vært knyttet til to områder innenfor fagfeltet miljøterapi, den miljøterapeutiske samtalen og pasientens rehabiliterings- og bedringsprosess. Kompetanseheving hos personalet innen disse områdene har vært vektlagt. Handlingsorientert forskningssamarbeid er brukt som forskningsmetode. Den skal fremme den faglige kompetansen hos ansatte gjennom systematisk refleksjon over praksiserfaringer og medskapning av relevant kunnskap. Som hovedkilde i datainnsamlingen er flerstegsfokusgruppeintervju benyttet. Studien er utviklet i samarbeid med pasienter, pårørende, ansatte i enhetene og ansatte i kommunehelsetjenesten.

Boka omhandler disse temaene:
- Miljøterapiprosjektets bakgrunn og idè
- Den praksisnære forskningen
- Å delta i lokal kunnskapsdannelse
- Miljøterapeutiske innsikter
- Det nødvendige brukerperspektivet
- Miljøterapiprosjektet sett fra utsiden.

Boka har en klar forankring i praksis og løfter fram både pasienters, pårørendes og personalets erfaringskunnskap. Den vil ha relevans for pasienter, pårørende og ansatte som arbeider innenfor fagfeltet psykisk helsearbeid.

Forfatterne
Kari Nysveen er psykiatrisk sykepleier og prosjektkoordinator for Miljøterapiprosjekter. Hun er ansatt ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering, FoU- enheten.
Kjell Nordby er psykiatrisk sykepleier, sosialpedagog og leder for FoU-enheten. Han er ansatt ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.
Tone Lise Brattrud er klinisk sosionom og har mastergrad i psykisk helsearbeid. Hun er ansatt ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering, FoU- enheten.
Arild Granerud er psykiatrisk sykepleier og førsteamanuensis i psykiatrisk sykepleie og folkehelsevitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for helse- og idrettsfag. Han er også forsker ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering, FoU- enheten.
 

Oplandske Bokforlag 2011
ISBN: 978-82-7518-175-4